Wraz z nowym rokiem na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne nałożono wymóg posiadania strony internetowej. Nowelizację przepisów motywuje się faktem, że digitalizacja w innych obszarach postępuje nadzwyczaj szybko, więc należy jej dotrzymać kroku. Obowiązkowa strona internetowa ma również przysłużyć się do większej ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych. Ma również zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo obrotu.

Dotychczasowy obowiązek informacyjny w Monitorze Sądowym i Gospodarczym okazał się niewystarczający. Niejednokrotnie akcjonariusze mniejszościowi nie byli informowani o ważnych dla nich kwestiach. Ma to zmienić obowiązek publikowania na stronie ogłoszeń wymaganych przez prawo oraz same statuty spółek.

Co powinna zawierać strona www spółki akcyjnej?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych strona internetowa musi zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, NIP, numer KRS, sąd rejestrowy i informację o wysokości kapitału zakładowego. Ponadto według nowych przepisów na stronie powinno znaleźć się widoczne i przejrzyste miejsce z aktualnymi ogłoszeniami. Oznacza to, że spółki powinny systematycznie zamieszczać na swoich stronach www informacje dotyczące m.in.:

  • projekty uchwał,
  • sprawozdania finansowe,
  • planowane walne zgromadzenia wraz z ich porządkiem obrad,
  • opinie biegłych rewidentów.

Sankcje za brak lub złe prowadzenie strony

Spółka, która nie ma strony internetowej lub nie aktualizuje jej na bieżąco może mieć spore problemy. Np. niezamieszczenie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu zgodnie z wymogami prawnymi, może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. W najgorszym wypadku może to skutkować unieważnieniem lub uchyleniem podjętej na tym zgromadzeniu uchwały.

Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego może także pociągać za sobą karę grzywny nawet do 5 000 zł!

Jeśli jesteście w trakcie tworzenia strony dla swojej spółki pamiętajcie, aby dodać jej adres (nazwę domeny) do właściwego wam rejestru.

Obowiązek zgłoszenia adresu strony

Wasza spółka nie ma jeszcze strony? Zamówcie ją u nas!

Obecnie brak komentarzy